Verksamhetsberättelse 2017

Inledning

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation med säte i Stockholms län som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för patriarkalt våld och diskriminering.

Organisationen samarbetar med motsvarande organisationer, nätverk och kvinnorättsaktivister i Sverige, Europa samt i arabisk, persisk och kurdisktalande samhällen i världen.  På så viss har IKKR kunnat hjälpa kvinnor och flickor utsatta för hedersrelaterat våld samt kvinnor och flickor som gifts bort/förts bort mot sin vilja. IKKR är medlem i paraplyorganisationen UNIZON (www.unizon.se).

IKKR bildades i Sverige 1994 av fem irakiska kvinnor. År 2017 har IKKR 345 medlemmar samt en egen lokal och mötesplats, ett kansli och tre anställda. Organisationen har också en interaktiv webbplats på tre olika språk och egen produktion av dokumentärfilmer som används för information och utbildning.

Under 2017 har IKKR fortsatt att bedriva och vidareutveckla sin verksamhet inom följande:

 1. Kvinnojouren NINA – för våldsutsatta kvinnor och barn
 2. NINA-träffpunkt och rådgivningscenter för familjer och ungdomar (våldsförebyggande)
 3. Kompetensstöd med/för nationella och internationella aktörer
 4. Opinionsbildning och strukturell påverkan
 5. Organisation, medlemskap och demokrati.

1. Kvinnojouren NINA/NINA-mottagningen

Kvinnojouren NINA erbjuder stödsamtal och rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska (sorani, kurmanji), persiska, dari, turkiska och engelska till våldsutsatta kvinnor och barn. Detta sker genom personliga möten samt via telefon, e-post och chatt. En viktig del i verksamheten är stöd och hjälp att kontakta myndigheter (Polis, Socialtjänst, Migrationsverket, Hälso-och sjukvård, Domstolsverket, med flera).

Vår telefonjour tar emot samtal 7 dagar i veckan mellan kl 10.00 och kl 22.00. Chattjouren är öppen 2 kvällar i veckan. Frågor om stöd och hjälp via e-post tar vi hand om löpande senast 24 timmar efter det att meddelandet inkommit till vår inbox.

En socialarbetare med familjeterapeutisk kompetens erbjuder stöd både individuellt och i grupp.

Advokat finns på mottagningen 4 – 5 timmar i veckan. Samtliga medarbetare i jouren är två eller tre-språkiga och merparten har egen erfarenhet av migration.

Statistik 2017

 • Antal kontakter våldsutsatta kvinnor och barn: 105 personer
 • Antal telefonsamtal: 1498 samtal
 • E-post och chatt: 36 personer
 • Hjälp att komma i kontakt med myndighet: 70 personer
 • Bistått vid myndighetskontakt (besök och telefon): 35 personer
 • Tolkning, vid myndighetskontakt: 6 personer

Att stödja och hjälpa en enda person kan ta många arbetstimmar, särskilt om det är nödvändigt att komma i kontakt med myndigheter och andra instanser både i Sverige och utomlands.

De vanligaste fall som vi har arbetat med under året har varit:

 • Kvinnor utsatta för våld/hedersrelaterat våld som har kommit till Sverige som anknytning till en man och har endast ett 2 års tillfälligt uppehållstillstånd. De behöver skiljas för att komma undan våldet men kan drabbas av värre våld om mannens eller hennes egen familj får reda på det. De kan inte åka tillbaka.
 • Kvinnor med utländsk bakgrund som har bott i Sverige i många år, är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och är hotade med nytt våld i samband med konflikter kring vårdnad av barn, delning av bostad och bohag, m.m.
 • Tjejer och killar som har hamnat i kläm mellan familjens traditioner/hedersnormer och majoritetssamhällets normer.
 • Kvinnor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättningar utsatta för våld.
 • Kvinnor i annat land i MENA-området som utsatts för hedersrelaterat våld, våldtäkt och trakasserier. De behöver råd och stöd och att vi tar kontakt med någon av de organisationer som vi samarbetar med i det landet, så de kan få hjälp.
 • Också några transpersoner utsatta för våld har sökt stöd och rådgivning hos oss, under året.

2. NINA-träffpunkt och rådgivningscenter

Kvinnor och flickor som inte varit i en akut situation eller allvarligt hotade har fått stöd och rådgivning genom vår öppna verksamhet NINA-träffpunkt och rådgivningscenter, där vi arbetar med ungdomar och familjer i syfte att förebygga våld.

På NINA-träffpunkt och rådgivningscenter har vi också gett råd och stöd till pojkar och unga män utsatta för hedersrelaterat våld och till män som söker råd och stöd för att utöva sin parrelation, faderskap och sköta sina familjerelationer utan våld.

Övriga aktiviteter på NINA-Träffpunkt och rådgivningscenter

Under 2017 arrangerade vi fyra familjeträffar för kvinnor och familjer som vänder sig till oss och för nyanlända, med filmvisning kombinerad med korta föreläsningar, på följande teman: Det svenska samhället, Jämställdhet, Nyanlända och arbetsmarknaden, Ungdomar som hamnar mellan två olika världar (bild på nästa sida).

I samarbete med ABF genomförde vi fyra studiecirklar på följande teman: Våld i nära relationer, Kvinnor och litteratur, Barnrättigheter, Konst och kultur (bilder på nästa sida). Cirkelledare var Bahra Majid, Nina Kadeer, Halala Rafi och Suad Majid.

Såväl familjeträffarna som studiecirklarna blev välbesökta och deltagarna uttryckte stor uppskattning samt önskemål om nya cirklar och träffar framöver (bilder på nästa sida).

Mellan 4 – 12 februari ordnade vi en Dans och kroppsspråks vecka, för 40 deltagare i olika åldrar, kön och språk. Veckan innehöll workshops, föreläsningar och dansuppvisning, under ledning av Karwan Omar, en professionell dansare och pedagog. Temat var kroppsspråk samt dansens betydelse för den psykiska och fysiska hälsan (bilder på kommande sidor).

 

Verksamhetsberättelse 2017