Verksamhetsberättelse 2017

22

Inledning

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation med säte i Stockholms län som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för patriarkalt våld och diskriminering.

Organisationen samarbetar med motsvarande organisationer, nätverk och kvinnorättsaktivister i Sverige, Europa samt i arabisk, persisk och kurdisktalande samhällen i världen.  På så viss har IKKR kunnat hjälpa kvinnor och flickor utsatta för hedersrelaterat våld samt kvinnor och flickor som gifts bort/förts bort mot sin vilja. IKKR är medlem i paraplyorganisationen UNIZON.

IKKR bildades i Sverige 1994 av fem irakiska kvinnor. År 2017 har IKKR 345 medlemmar samt en egen lokal och mötesplats, ett kansli och tre anställda. Organisationen har också en interaktiv webbplats på tre olika språk och egen produktion av dokumentärfilmer som används för information och utbildning.

Under 2017 har IKKR fortsatt att bedriva och vidareutveckla sin verksamhet inom följande:

 1. Kvinnojouren NINA – för våldsutsatta kvinnor och barn
 2. NINA-träffpunkt och rådgivningscenter för familjer och ungdomar (våldsförebyggande)
 3. Kompetensstöd med/för nationella och internationella aktörer
 4. Opinionsbildning och strukturell påverkan
 5. Organisation, medlemskap och demokrati.

1. Kvinnojouren NINA/NINA-mottagningen

Kvinnojouren NINA erbjuder stödsamtal och rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska (sorani, kurmanji), persiska, dari, turkiska och engelska till våldsutsatta kvinnor och barn. Detta sker genom personliga möten samt via telefon, e-post och chatt. En viktig del i verksamheten är stöd och hjälp att kontakta myndigheter (Polis, Socialtjänst, Migrationsverket, Hälso-och sjukvård, Domstolsverket, med flera).

Vår telefonjour tar emot samtal 7 dagar i veckan mellan kl 10.00 och kl 22.00. Chattjouren är öppen 2 kvällar i veckan. Frågor om stöd och hjälp via e-post tar vi hand om löpande senast 24 timmar efter det att meddelandet inkommit till vår inbox.

En socialarbetare med familjeterapeutisk kompetens erbjuder stöd både individuellt och i grupp.

Advokat finns på mottagningen 4 – 5 timmar i veckan. Samtliga medarbetare i jouren är två eller tre-språkiga och merparten har egen erfarenhet av migration.

Statistik 2017

 • Antal kontakter våldsutsatta kvinnor och barn: 105 personer
 • Antal telefonsamtal: 1498 samtal
 • E-post och chatt: 36 personer
 • Hjälp att komma i kontakt med myndighet: 70 personer
 • Bistått vid myndighetskontakt (besök och telefon): 35 personer
 • Tolkning, vid myndighetskontakt: 6 personer

Att stödja och hjälpa en enda person kan ta många arbetstimmar, särskilt om det är nödvändigt att komma i kontakt med myndigheter och andra instanser både i Sverige och utomlands.

De vanligaste fall som vi har arbetat med under året har varit:

 • Kvinnor utsatta för våld/hedersrelaterat våld som har kommit till Sverige som anknytning till en man och har endast ett 2 års tillfälligt uppehållstillstånd. De behöver skiljas för att komma undan våldet men kan drabbas av värre våld om mannens eller hennes egen familj får reda på det. De kan inte åka tillbaka.
 • Kvinnor med utländsk bakgrund som har bott i Sverige i många år, är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och är hotade med nytt våld i samband med konflikter kring vårdnad av barn, delning av bostad och bohag, m.m.
 • Tjejer och killar som har hamnat i kläm mellan familjens traditioner/hedersnormer och majoritetssamhällets normer.
 • Kvinnor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättningar utsatta för våld.
 • Kvinnor i annat land i MENA-området som utsatts för hedersrelaterat våld, våldtäkt och trakasserier. De behöver råd och stöd och att vi tar kontakt med någon av de organisationer som vi samarbetar med i det landet, så de kan få hjälp.
 • Också några transpersoner utsatta för våld har sökt stöd och rådgivning hos oss, under året.

2. NINA-träffpunkt och rådgivningscenter

Kvinnor och flickor som inte varit i en akut situation eller allvarligt hotade har fått stöd och rådgivning genom vår öppna verksamhet NINA-träffpunkt och rådgivningscenter, där vi arbetar med ungdomar och familjer i syfte att förebygga våld.

På NINA-träffpunkt och rådgivningscenter har vi också gett råd och stöd till pojkar och unga män utsatta för hedersrelaterat våld och till män som söker råd och stöd för att utöva sin parrelation, faderskap och sköta sina familjerelationer utan våld.

Övriga aktiviteter på NINA-Träffpunkt och rådgivningscenter

Under 2017 arrangerade vi fyra familjeträffar för kvinnor och familjer som vänder sig till oss och för nyanlända, med filmvisning kombinerad med korta föreläsningar, på följande teman: Det svenska samhället, Jämställdhet, Nyanlända och arbetsmarknaden, Ungdomar som hamnar mellan två olika världar.

I samarbete med ABF genomförde vi fyra studiecirklar på följande teman: Våld i nära relationer, Kvinnor och litteratur, Barnrättigheter, Konst och kultur (bilder på nästa sida). Cirkelledare var Bahra Majid, Nina Kadeer, Halala Rafi och Suad Majid.

Såväl familjeträffarna som studiecirklarna blev välbesökta och deltagarna uttryckte stor uppskattning samt önskemål om nya cirklar och träffar framöver.

Mellan 4 – 12 februari ordnade vi en Dans och kroppsspråks vecka, för 40 deltagare i olika åldrar, kön och språk. Veckan innehöll workshops, föreläsningar och dansuppvisning, under ledning av Karwan Omar, en professionell dansare och pedagog. Temat var kroppsspråk samt dansens betydelse för den psykiska och fysiska hälsan.

Deltagare i familjeträff
Studiecirkel
Dans och kroppsspråks vecka

3. Kompetensstöd med/för nationella och internationella aktörer

IKKR har under året deltagit och medverkat aktiv i UNIZON:s kompetensutveckling.

 • den 25 – 27 februari deltog Nina Kadeer, Hawbir Kamaran och Halala Rafi i UNIZON:s inspirationsdagar och utbildning för 144 medlemmar från hela landet.
 • den 22 – 23 april deltog Awing Taha och Halala Rafi UNIZON:s nationella kongress
 • den 13 – maj medverkade Nina Kadeer i UNIZON:s medlemsutbildning om säkerhet på nätet, hedersrelaterat våld, kvinnor och barn i migration och asylprocessen, hot och hat på nätet samt könsstympning i världen.IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi föreläste om Kvinnojourens NINA:s erfarenheter, kunskap och arbetsmetoder gällande våld i nära relationer, speciellt hedersrelaterat våld, om kvinnor och barn i
 • asylprocessen samt om de hinder som kvinnojourerna bemöter i det dagliga arbetet. Hon tog också upp erfarenheterna av samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Kvinnojouren NINA och organisationer i MENA-området, speciellt i Irakiska Kurdistan.
 • den 17 – 18 juni deltog Tara Saeed och Halala Rafi tillsammans med ett 70-tal representanter från olika jourer och liknande organisationer i Sverige samt Tjetjenien, Vit Ryssland, Ryssland och Österrike i en två-dagars konferens kring våldsprevention och arbete med förövare, arrangerad av UNIZON, Kvinnojouren ANNA samt MÄN för jämställdhet.
 • Den 25 – 26 november deltog Suad Majid och Halala Rafi i UNIZON:s Ordförande och ledarskapskonferens för nära 100 aktiva i UNIZON:s kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Konferensens teman var bland annat ledarskap och delegation, språkets makt och RBP (Response Based Practice).
Medverkan Unizons utbildning
Deltagande Unizons kongress

IKKR har dessutom ordnat egen kompetensutveckling för medarbetare, volontärer och intresserade:

 • Under perioden januari-november (16/1, 29/4, 10/6, 11/11) arrangerade vi föreläsningar, träning och rollspel kring temat ”Hur kan vi jobba med att stärka den positiva sidan hos utsatta personer och öka deras styrkan för att kunna fortsätta det normala livet? Som särskilda resurspersoner med expertis på detta tema anlitade vi Hawbir Kamaran, lärare och författare samt Abdulla Tofiq som handledde under de praktiska övningarna.

IKKR har också medverkat i kompetensutveckling för myndigheter:

 • Den 14 november höll IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi en föreläsning för Arbetsförmedlingens personal i Skärholmen. Temat var bemötande av våldsutsatta personer och vad som myndigheterna – och i detta fall arbetsförmedlare – kan behöva beakta för att få till stånd ett bra möte med dom.

IKKR har under året tagit emot praktikanter:

 • Halala Rafi berättade för personalen på Arbetsförmedlingen i Skärholmen att IKKR tar också emot kvinnor som behöver en praktikplats med särskilt stöd. Det är kvinnor som är sjukskrivna och kvinnor som är friska men behöver arbetspraktik för att komma in- eller komma tillbaka- in i arbetsmarknaden. Det är oftast kvinnorna själva som hör av sig. IKKR kontaktar då AF och ett praktikplatsavtal upprättas.

IKKR har medverkat i internationell samverkan:

 • Den 19 maj tog Paxshan Mustafa och Halala Rafi från IKKR emot Shoxan Ahmad, företrädare för föreningen Wela som tillsammans med några andra kvinnoorganisationer och de två kvinnojourer som finns i Irakiska Kurdistan verkar i regionen som juridiska rådgivare och stöd för våldsutsatta kvinnor. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter samt vidareutveckla det pågående samarbetet med IKKR kring våldsutsatta kvinnor i Kurdistan som tvingats fly och hamnar i Sverige där de sedan behöver stöd och hjälp i många olika avseenden.
Nadia Murads besök hos IKKR

4. Opinionsbildning och strukturell påverkan

 • Den 8 mars medverkade IKKR i en manifestation som arrangerades av ”8-marskommitté” ,där IKKR också ingår och som består av 21 organisationer. IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi var en av huvudtalarna. Sozan Amin och Suad Majid representerade IKKR i 8.e mars kommittén.
 • Den 2 april ordnade IKKR ett panelsamtal i sin egen lokal om Kvinnoställningen i de olika religionerna. Cirka 100 personer kom till detta evenemang. Som panellister inbjöds Nahid Mokri och Peshtiwan Mahmood.
 • I juli arrangerade IKKR i samarbete med Trots kvinnojour (Gotland,) Se Barnen, Folkets Bio, Film And Tel samt Stopp Film flera aktiviteter i Almedalen (bild på affischen med programmet på nästa sida). Från IKKR medverkade Tara Saed, Bahra majid, Sozan Amin och Paxshan Mustafa.
  • IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi medverkade i en paneldebatt tillsammans med Carin Götblad från polisen samt representanter för andra organisationer engagerade i frågan om mäns våld mot kvinnor.
  • IKKRs medlem, skådespelaren Diya Hojazi Shaher gjorde en gatuteaterföreställning på samma tema.
  • Visningen av IKKRs dokumentär film ”Gör inte så med min syster” var mycket uppskattad.
 • Den 14 november IKKR, i samverkan med tre andra föreningar, bjöd in UNIZON till ett möte för att diskutera och ge förslag på strategier för hur hedersvåld kan motverkas av berörda myndigheter i Sverige. Från IKKR deltog Suad Majid och Halala Rafi. Syftet var att formulera politiska krav och lägga fram förslag för hur berörda myndigheter skulle behöva jobba med det efter valet 2018.
 • Den 16 november hade IKKR ett möte med Berit Jernberg, politisk sakkunnig på Jämställdhetsdepartementet, angående utvecklingen av kvinnojoursverksamheten i Sverige. På mötet deltog Halala Rafi verksamhetsledare för IKKR, Li Grebäck, verksamhetsledare för TROTS-kvinnojour (Gotland) samt advokaten Rebecca Lagh vilka hade tidigare skickat ett gemensamt brev till jämställdhetsministern kring denna fråga.
 • Kommunikation och arbete med media: IKKR har en egen hemsida på svenska, kurdiska och arabiska som har mer är 5000 besökare samt en Facebook sida på svenska, kurdiska och arabiska, som har ca 5000 vänner. IKKR har nämnts i artiklar samt medverkat i intervjuer i följande radio, tv och internetsidor: Aftonbladet, P1, TV24, Mitt i, Roj TV, Zagros, Tidningar, Hawlati, Pega, Kurdostani Nwe, Radio Nawa, Zayala, Hawpeshti, NRT, Rodaw, Kurdsat, GK.
 • Hösten 2017 IKKR med stöd av mediaexperten Chia Madani påbörjade produktionen av ytterligare en ny två-språkig dokumentärfilm, denna gång på temat ”flykt efter ett skyddat liv”. Syftet med IKKRs produktion av dokumentärfilmer är:
  • dela med sig av sitt arbetssätt
  • väcka insikt hos allmänheten om migrantkvinnors situation samt
  • underlätta för kvinnor som lever under våld men inte sökt hjälp att våga göra det.
8:e mars 2017
8:e mars 2017
8:e mars 2017
Almedalen 2017
Almedalen 2017
Almedalen 2017
Almedalen 2017

De färdiga filmerna kan sedan laddas ned från IKKRs webbplats samt diskuteras och kommenteras via IKKRs chatt. Flera utsatta kvinnor både i Sverige och i arabiskt och kurdiskt talande områden uppger via chatten att det är filmerna som fått dem att ta steget att söka hjälp.

5. Organisation, medlemskap och demokrati.

IKKR har under 2017 arbetat med att förbättra rutinerna i hela organisationens arbete samt i Kvinnojouren NINA:s samt NINA-träffpunkt och rådgivningscenters arbete.

Vi har förbättrat och utvecklat arkivering av egna dokument samt filmer och av vårt medlemsregister.

Vi har också påbörjat arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan och sociala medier. Arbetet med uppgradering av vår närvaro i sociala medier görs för att IKKR skall synas bättre och för att allmänheten och personer med behov av stöd lättare skall kunna nå oss.

Under åren har vi också ökat och fördjupat kontakten med andra organisationer och kvinnojourer inom UNIZON.

Organisationen har också haft kontakt med Järfälla kommun, Stockholms kommun, flera ungdomsmottagningar och skolor, Migrationsverket, psykiatriska mottagningar och familjerättsjurister.

För att genomföra årets verksamhet har vi haft tre anställda, anlitat timvis några personer med särskilda kompetenser samt fått stöd av volontärer.

Till alla öppna aktiviteter (studiecirklar, familjeträffar, föreläsningar, workshops, panelsamtal, m. m) bjuder vi in samtliga medlemmar med sina närstående, samt externa gäster och personer som till exempel Arbetsförmedlingen eller kommunerna hänvisar till oss.

IKKR har hållit 2017 årsmöte den 2017-03-25. På årsmötet valdes följande personer att ingå i organisationens styrelse:

Ordförande: Sozan Amin
Kassör: Avin Salam
Ledamöter: Nina Kadir, Nazanen Habeeb, Bahra Majid, Najat AminGolala Saeed, Fahmi Sabir
Revisorer: Naheda Mustafa, Stefan Finnermark

Till firmatecknare utsågs verksamhetsledaren Halala Rafi.

Verksamheten har finansierats med bidrag från myndigheter, medlemsavgifter och lite donationer.

Järfälla, januari 2018.

print