Nationell och internationell samverkan

Vi har ett brett nätverk med organisationer och nyckelpersoner som arbetar för samma syfte som vi i Västeuropa och Mellanöstern, särskilt inom de kurdisk- oh arabisktalande samhällen.

I Sverige ingår vi i paraplyorganisationen UNIZON.

2009 bildade vi – med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm – ett nätverk med 15 organisationer med säte i Stockholm-Uppsala- Västmanland och Sörmland som skapats och leds av kvinnor med bakgrund i Afrika och MENA-området och arbetar för samma syfte som vi.

I arbetet med enskilda fall av våldsutsatta kvinnor eller unga behöver vi ibland samarbeta med myndigheter i Sverige och/eller ett annat land för att värna om den utsatta personens säkerhet.

Vårt arbete skulle inte kunna lyckas utan samverkan med ovannämnda aktörer.

Stöd till jämställdhet och demokrati i Kurdistan

IKKR har sedan 2008 samverkat med civilsamhällets organisationer i Irakiska Kurdistan som arbetar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

  1. Med stöd från Palme Center genomförde IKKR ett projekt (2006–2008) tillsammans med aktivister och organisationer på plats. Det utmynnade i skapandet av ett Jämställdhetsforum (Kvinnoföreningars Gemensamma Forum) i Kirkuk och i Bagdad.
  2. 2012 var IKKR med i att bilda nätverket ZHIAN (LIV på svenska) som omfattar 50 kvinnoorganisationer i Irakiska Kurdistan beslutna att arbeta för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta var en vidareutveckling av Kvinnoföreningarnas Gemensamma Forum som skapades 2008.
  3. 2013 – 2016 deltog IKKR aktivt i ett nätverk i Irakiska Kurdistan med cirka 140 jurister, riksdagsledamöter från Riksdagens jämställdhetsutskott, yrkesverksamma från Rättsväsendet, tjänstemän från regeringskansliet, kvinnoaktivister, socionomer, med flera som granskade alla gällande lagar om familj och om våld mot kvinnor i syfte att ge förslag på ändringar och reformer. Gruppen samlade därefter sina förslag i tre motioner som skickades till Riksdag, Regering och Rättsväsendet.
  4. 2019 – 2020 planerar IKKR tillsammans med kvinnoorganisationer på plats, att genomföra ett projekt som syftar till att stärka civilsamhällets organisationers, olika yrkesgruppers, nyckelpersoners och den allmänna opinionens kunskap om jämställdhet och demokrati. Målet är att öka deras förmåga att ställa krav på höga beslutsfattare att förverkliga de förbättringar som sammanfattades i de tre motioner som utformades 2016.

Verksamhetsledare

IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi är sedan tidigare känd i Irakiska Kurdistan som engagerad aktivist och debattör i dessa frågor. Hon har bland annat varit en av de som bildade Oberoende Kvinnoorganisationen i Kurdistan år 1994. Hon var en av de drivande i bildandet 1997 av det första kvinnojouren i regionen (Kvinnors Skyddscenter i Kurdistan).