Nationell och internationell samverkan

Vi har ett brett nätverk med organisationer och nyckelpersoner som arbetar för samma syfte som vi i Västeuropa och Mellanöstern, särskilt inom de kurdisk- oh arabisktalande samhällen.

I Sverige ingår vi i paraplyorganisationen UNIZON.

2009 bildade vi – med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm – ett nätverk med 15 organisationer med säte i Stockholm-Uppsala- Västmanland och Sörmland som skapats och leds av kvinnor med bakgrund i Afrika och MENA-området och arbetar för samma syfte som vi.

I arbetet med enskilda fall av våldsutsatta kvinnor eller unga behöver vi ibland samarbeta med myndigheter i Sverige och/eller ett annat land för att värna om den utsatta personens säkerhet.

Vårt arbete skulle inte kunna lyckas utan samverkan med ovannämnda aktörer.

Stöd till jämställdhet och demokrati i Irak och Irakiska Kurdistan 

Sedan 1998 har IKKR samverkat med civilsamhällets organisationer i Irakiska Kurdistan som arbetar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

  1. IKKR med initiativ av Halala Rafi arbetade för bildning av en gemensam plattform (”Kvinnoorganisationernas forum”) i 1998. Syftet med plattformen var att följa upp och utreda fall av hedersmord och att särskilt pröva den anklagade så att förövaren sätts till rätta. 
  2. Efter Baath-regimens fall 2003 var IKKRs verksamhetsledare på plats i Bagdad, Irak och arbetade tillsammans med OWFI (”Organisation för Kvinnors Frihet”). Arbetet riktade sig mot våld mot kvinnor och barn efter kriget samt i flyktingförläggningar.
  3. Med stöd från Palme Center genomförde IKKR ett projekt (2006–2008) tillsammans med aktivister och organisationer på plats. Det utmynnade i skapandet av ett Jämställdhetsforum (Kvinnoföreningars Gemensamma Forum) i Kirkuk och i Bagdad. 
  4. 2012 var IKKR med i att bilda nätverket (ZHIAN Grop) (sv. ”LIV”) som omfattar 50 kvinnoorganisationer i Irakiska Kurdistan, alla beslutna att arbeta för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Ett specifikt mål var att följa upp och utreda fall av hedersmord och att särskilt pröva den anklagade så att förövaren sätts till rätta. Detta var en vidareutveckling av Kvinnoföreningarnas Gemensamma plattform som skapades 1998. 
  5. 2013 – 2016 tog IKKR initiativet att bilda ett nätverk med gemensam plattform i Irakiska Kurdistan. Plattformen hade cirka 140 medlemmar såsom representanter från kvinnoorganisationer, jurister, riksdagsledamöter från Riksdagens jämställdhetsutskott, yrkesverksamma från Rättsväsendet, tjänstemän från Regeringskansliet, kvinnoaktivister och socionomer. Gruppen granskade alla gällande lagar om familj och om våld mot kvinnor i syfte att ge förslag på ändringar och reformer, och samlade därefter sina förslag i tre motioner som skickades till Riksdag, Regering och Rättsväsendet. 
  6. 2019 – 2020 planerar IKKR tillsammans med kvinnoorganisationer på plats att genomföra ett projekt som syftar till att stärka jämställdhet och demokrati i Kurdistans Region, med stöd av Svenska Institutet. Detta genom att stärka civilsamhällets organisationer, flertalet yrkesgrupper, nyckelpersoner och den allmänna opinionens kunskap om jämställdhet och demokrati. Projektets aktiva målgrupp är ungdomar som vill ta ansvar för uppbyggnad av ett jämställd och demokratiskt samhälle. Till slut detta ska leda till en ökning av deras förmåga att ställa krav på höga beslutsfattare för att förverkliga de förslag som sammanfattades i de tre motioner som utformades 2016. 

Verksamhetsledare Halala Rafi

IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi är sedan tidigare känd i Irakiska Kurdistan som engagerad aktivist och debattör i kvinnofrågor.

1991 var hon en av de framstående feministiska aktivisterna i Kurdistans folkliga uppror, och grundade med andra kvinnor ”Revolutionära Kvinnoorganisationen” direkt efteråt.

Hon är en de aktivister som stödde grundandet av ”Oberoende Kvinnoorganisationen” (1994) i Kurdistan, och drev med andra bildandet av regionens första kvinnojour ”Kvinnors Skyddscenter” (1997) i Kurdistan.

1994 var hon en av de aktiva kvinnorna som från start bildade ”Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter” och nuvarande IKKR i Gävle.