Om IKKR

Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter

(Tidigare namn: Irakisk Kommitté för Kvinnors Rättigheter)

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för våld och diskriminering.

Våra arbetsspråk är svenska, engelska, Sydkurdiska sorani, Nordkurdiska kurmandji, arabiska, persiska, dari och peshto.

Föreningens syfte är att medverka till att bygga upp, värna om och utveckla demokratiska och jämställda samhällen där kvinnor och flickor åtnjuter fullständiga mänskliga rättigheter. Inom ramen för det arbetar IKKR särskilt för att belysa, uppmärksamma och stödja migrantkvinnors situation såväl vad gäller utsatthet för våld som möjligheter att föra sin egen talan, integrera sig i samhället och ha ett gott och självständigt liv. Ett syfte är också att främja dialogen och ömsesidig förståelse mellan migrantkvinnor och infödda kvinnor och mellan kvinnor av olika identiteter och tillhörigheter.

Alla personer som respekterar IKKR:s stadgar är välkomna.

Organisationens historia

IKKR bildades i Stockholm år 1994 av fem kvinnor som varit aktiva för jämställdhet och särskilt mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, samt mot etnisk diskriminering, i ursprungslandet Irak. Organisationen bildades ursprungligen under namnet ”Irakisk Kommitté för Kvinnors Rättigheter” och ändrades sommaren 2018 till ”Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter”.

Vi har sedan början jobbat med opinionsbildning, direkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn och våldsförebyggande insatser bland familjer med flykting/migrationserfarenhet. Inom ramen för IKKRs verksamhet bildades Kvinnojouren Nina år 2007, samt Nina stöd- och rådgivningscenter för familjer och ungdomar år 2010.

Vi har också under åren anordnat utbildningar och erbjudit kompetensstöd till socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, Migrationsverket, familjebehandlare och pedagoger samt ideella organisationer.