IKKR- Kvinnojouren Nina i länsstyrelseutbildningen!

Kompetensutveckling

lagstiftningen- våld i nära relationer, vad kan ingå i en utredning med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument – FREDA, av Linn M Hällen.
Våld i nära relationer – det börjar med kärlek – av Linn M Hällen och Rebecca Lagh.

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Bedömningsmetoderna utgörs av:

  1. FREDA- kortاfrågor som är ett formulär som ger professionella inom exempelvis socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd för att fråga om våld.
  2. Närmare beskrivning av karaktären och omfattningen av det våld som en person varit utsatt för, såväl psykiskt som fysiskt och sexuellt.
  3. Slutligen ingår FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld.

I FREDA instrumenten ingår tillägg och ändringar som inte var med under prövningen om barn till våldsutsatta själva utsatts för våld, om den våldsutsatta själv utsatt sitt/sina barn för våld, om barn varit närvarande när våldet inträffat.

Utbildningen utförs i tredagar, 26–27 september, 23 oktober. Deltagande i utbildningen socialsekreterare, socionomer, socialarbetare som utreder våldsutsatta på socialtjänsten och kvinnojourer.

IKKR- Kvinnojouren Nina