Bra deltagande på IKKRs rundabordssamtal om våldsprevention

Kompetensutveckling Opinionsbildning

Inför FNs internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, bjöd IKKR- Kvinnojouren Nina in politiker, nyckelpersoner och myndighetsrepresentanter mestadels från Järfälla kommun, samt representanter från det civila samhället, till ett rundabordssamtal kring våldsprevention. Enligt deltagarna var evenemanget givande och meningsfullt. IKKR lyfte upp att hundratusentals av skattemedlen går varje år till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn men att antalet utsatta minskar inte. Därför behöver våldet förebyggas. Hela samhället måste agera så det aldrig händer.

Från Järfälla kommun deltog politiker från S, V, MP och KD från socialnämnden och äldrenämnden, kommunens samordnare för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, kommunpolis och polisens samordnare för brott i nära relationer i polisdistriktet. Också Järfälla kvinnojour, lokala studieförbund, Länsstyrelsen i Stockholm samt paraplyorganisationen UNIZON var med. Ett par ledamöter i IKKRs styrelse samt flera av IKKRs medarbetare deltog också.

Alla delade generöst med sig av sina kunskaper, reflektioner och faktainformation samt lyssnade engagerat på varandra. Behov av och önskemål om bättre samverkan, minska gapet sinsemellan, stödja varandra samt fortsätta att träffas kring denna fråga framfördes av samtliga närvarande och flera, bland annat IKKR, åtog sig att se till att det blir av.