Barn på skyddat boende

Kompetensutveckling

IKKR- Kvinnojouren Nina var med på en utbildnings-och inspirationsdag om barn på skyddat boende som ordnades av UNIZON.

Syftet var att stärka barnrättsperspektivet och jourverksamheternas förmåga att skydda, uppmärksamma och värna om behoven hos barn som varit med om våld mot mamman.

Dagen innehöll information, workshops- och erfarenhetsutbyte. Den var mycket givande