Plattform för nätverket KMVH

Artiklar

Förslag till plattform för: Nätverk av frivilliga kvinnoorganisationer som arbetar främst med stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor i Stockholms län.

Bakgrund

Den 11 maj 2007 samlades representanter för ett 30-tal kvinnoorganisationer och lika många företrädare för socialtjänst, skola, polis och ungdomsverksamheter, m.m. i Sthlm:s län till en arbetskonferens på Länsstyrelsen i Stockholm kring erfarenhetsutbyte och metoder för stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och flickor.

Konferensen var också ett första steg i bildandet av ett nätverk av kvinnoorganisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, och särskilt mot hedersrelaterat våld i länet.

Konferensen arrangerades av organisationen Irakisk Kommitté för Kvinnors Rättigheter (IKKR) i samverkan med Länsstyrelsen och finansiering från regeringens Delegation för stöd till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Sista punkten i konferensens program (som skickades ut i förväg, tillsammans med inbjudan, till över 50 kvinnoorganisationer verksamma i länet och angränsande län) var att diskutera bildandet av ett nätverk för kvinnoorganisationer som arbetar huvudsakligen med denna fråga.

Nätverket

Direkt efter konferensen stannade de flesta representanter för kvinnoorganisationerna till ett eget möte för att diskutera bildande av ett nätverk mot våld mot kvinnor och hedersrelaterad våld.

Alla närvarande bekräftade ett stort behov av ett nätverket för att stärka varandra i arbete mot olika former av våld mot kvinnor och flickor.

a. Våld från närstående
b. Hedersrelaterat våld
c. Våldtäkter
d. Könsstympning
e. Trafficking (människohandel för sexuella ändamål)

Under det mötet beslutades av en arbetsgrupp (Halala Rafi, Mahin Alihpour och Meheret Dawit), med stöd av Länsstyrelsens socialavdelning (Maria-Pilar Reyes ) skulle arbeta fram ett förslag till plattform för nätverket.

Mötet kom också överens om att först skulle det bildas ett nätverk inom Sthlm och angränsande län. Därefter skulle byggas upp fungerande kontakter med de kvinnoorganisationer och nätverk från övriga län, övriga Europa och andra kontinenter.
Arbetsgruppen träffades ett antal gånger under hösten 2007 och utformade följande förslag till plattform för nätverket.

Plattform

Vilka bildar nätverket

Alla organisationer från ( 1 Sthlm:s län och 2 ) andra län som:

 • tackade ja till inbjudan och deltog i konferensen den 11.e maj och
 • stannade till mötet som hölls direkt efter konferensen och
 • sade ja till att vara med i nätverket


Alla organisationer som är överens med plattformen är sedan välkomna att vara med i nätverket.

Nätverkets syfte

 • Att stärka organisationernas position i Samhället
 • Utbyta erfarenheter kring det konkreta arbetet
 • Synliggöra och dokumentera organisationernas insatser
 • Utveckla ett bra samarbete med myndigheter
 • Stärka samarbete med etablerade kvinnojourer och kvinnoorganisationer
 • Bygga upp kontakter för att bidra med sin erfarenhet och kunskap till policymakers och beslutsfattare på olika nivåer och vara med där besluten förbereds
 • Ge varandra stöd
 • Stärka organisationer av invandrade kvinnor som jobbar med denna frågan
 • Utbyta information och erfarenheter med liknande organisationer i utlandet

Metod

Opinionsbildning, och gemensamma aktiviteter för erfarenhetsutbyte och samverkan genom:

 • Gemensamma möten
 • Nationella och internationella konferenser
 • Kontakt med politiker och beslutsfattare
 • Seminarier, konferenser, hemsida, tv-program

Organisation och arbetsfördelning

Varje år väljs:

 • en samordningsgrupp för ett år, och
 • en medlemsorganisation som ansvarar för att:
  1. leda arbetet under året,
  2. vara sammankallande för samordningsgruppen
  3. söka bidrag för nätverkets aktiviteter under året.
 • Nätverket samlas 2 gånger per år till medlemsmöte. Vid första mötet utses samordnings grupp, väljes den org. som skall leda arbetet och beslutas om aktivitets plan. Vid andra mötet följs upp nätverkets genomförande av de planerade aktiviteterna
 • Alla medlemsorganisationer ger förslag till aktiviteter

Samordnings grupps uppgift är att:

 • Samla och sammanställa förslag från medlemsorganisationer
 • Träffas 1 gång i månaden.
 • Hålla kontakter och träffar för nätverket och sammankalla till nätverksmöte
 • Driva och samordna arbetet under ett år
 • Skriva årsberättelse
 • Sprida information om nätverket till myndigheter, andra org och möjliga      samarbetsparter
 • Hålla ett uppdaterat medlemsregister, och en uppdaterat mejlingslista

Samarbete med myndigheter

 1. Kvinnofridsgruppen, socialavdelningen, Länsstyrelsens i Stockholms län
  • arrangera utbildning för nätverket
  • arrangera informationsmöten för nätverket
  • kvinnofridsgruppen bjuder in nätverket till samråd 2 gånger per år.
 2. Kommuner.
  • Nätverket kan bjuda in en eller flera kommuner att samarbeta kring konkreta frågor som har bestämdes att nätverket skulle jobba med under året.
  • Kommuner kan bjuda in nätverket till konkret samarbete kring vissa frågor

Vad ska vi göra inom de kommande tre månaderna

 • Anta en gemensam plattform
 • Utse en samordnings grupp
 • Sätta upp en aktivitets kalendarium för 12 månader, enligt aktuella behov
 • Upprätta mailingslista och utse en administratör
 • Upprätta ett uppdaterat medlemsregister med kontakt uppgifter
 • På börja en hemsidan

Övrigt

 • Utöver de gemensamma aktiviteterna inom nätverket är varje medlemsorganisation fri att ha egna aktiviteter och projekt. Det är bra att varje medlemsorganisation kollar så att det man gör inte krokar med något som en annan organisation inom nätverket gör.
 • Ingen organisation som är med i nätverket kan uttala sig i hela nätverkets namn om inte alla andra organisationer som ingår i nätverket är överens med uttalandet.
 • Bara den organisation som nätverket har valt för att leda nätverkets arbete under det året kan ansöka om pengar i nätverkets namn

På nätverkets uppdrag

Arbetsgruppen:
Halala Rafi, Mahin Alihpour, Meheret Dawit, Hayat Jajo

med stöd av Maria-Pilar Reyes, Länsstyrelsens Kvinnofridsgrupp.