Stadgar

1. Föreningens Namn

Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter – IKKR

2.

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för patriarkalt våld och diskriminering.

3.

IKKR arbetar med och för alla kvinnor oavsett etnicitet, religion eller annan tillhörighet/identitet. Organisationen tar tillvara kvinnors engagemang, kompetens och erfarenheter och samarbetar med motsvarande organisationer, nätverk och kvinnorättsaktivister i Europa samt i arabisk, persisk och kurdisktalande samhällen i världen.

4. Syfte

Föreningens syfte är att medverka till att bygga upp, värna om och utveckla demokratiska och jämställda samhällen där kvinnor och flickor åtnjuter fullständiga mänskliga rättigheter. Inom ramen för det arbetar IKKR särskilt för att belysa, uppmärksamma och stödja migrantkvinnors situation såväl vad gäller utsatthet för våld som möjligheter att föra sin egen talan, integrera sig i samhället och ha ett gott och självständigt liv. Ett syfte är också att främja dialogen och ömsesidig förståelse mellan migrantkvinnor och infödda kvinnor och mellan kvinnor av olika identiteter och tillhörigheter.

5. Verksamhet Föreningens verksamhet består av:

  • Kvinnojouren NINA för stöd, rådgivning och skydd till våldsutsatta kvinnor och flickor i Sverige och Norden
  • Öppna konferenser, föreläsningar, informationsträffar, studiecirklar, sociala sammankomster, konst och kulturaftnar och liknande för att värna om migrantkvinnors och familjers hälsa och integration i samhället, särskilt när det gäller personer med erfarenheter av krig och andra former av våld och förföljelse. Ett syfte med denna del av verksamheten är också att stödja professionellas och allmänhetens förutsättningar att motverka migrantkvinnors och barns utsatthet för våld, diskriminering och risk för alienation.
  • Konsultation, stöd och utbildning till professionella inom ramen för IKKR specifika expertis i hedersrelaterat våld och i migrantkvinnors, barns och ungdomars erfarenheter av krig, förföljelse och annat våld.
  • Egen webbplats, medverkan i radio/tv-program på olika språk samt produktion av eget tryckt och audiovisuellt material för information, utbildning och främjande av dialog.

6. Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms län

7. Etiska principer

Ingen som deltar i föreningens verksamhet och aktiviteter får utsättas, direkt eller indirekt, för nedvärdering, kränkningar, trakasserier eller diskriminering muntligt, skriftligt, bildmässigt, genom attityder eller beteenden, på grund av sin ålder, kön, etnicitet, utseende, sin fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga, sin tro, sexuell läggning eller sexuell identitet.

8. Medlemskap

a. Medlem kan varje vuxen person bli som vill verka för föreningens syfte och stödja dess verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och den verksamhetsplanen som fastställs av årsmötet, samt betalar medlemsavgiften
b. Medlem som inte fullföljer sina åligganden mot föreningen eller skadar och motarbetar föreningens syfte får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslutet kan omprövas på nästkommande årsmöte om den uteslutne till styrelsen så skriftligt begär.
c. Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig framställan till styrelsen. Medlem som utträder äger inte rätt att återfå inbetald medlemsavgift.

9. Medlemsavgift

Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet.

10. Föreningens ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall äga rum före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt senast 3 veckor innan årsmötet och åtföljas av årsmöteshandlingar. Följande punkter skall behandlas av årsmötet:
a. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
b. Frågan om mötet har behörigen utlysts
c. Val av årsmötesfunktionärer – ordförande – sekreterare – justerare som jämte ordförande justerar protokollet – rösträknare
d. Fastställande av röstlängd (vilka av de närvarande som har rätt att rösta)
e. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
f. Ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår
g. Revisorernas berättelse
h. Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelse
i. Val av styrelse bestående av:
– 1 ordförande på 1 år
– 1 viceordförande på 2 år
– 1 kassör på 2 år
– 2 ordinarieledamöter på 1 år
– 2 ordinarieledamöter på 2 år
– 2 ersättare på 1 år, med rätt att yttra sig på alla styrelsemöten men med rösträtt endast om en ordinarieledamot inte är med
j. Val av revisor och revisorssuppleant, bägge på 1 år
k. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.
l. Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år
m. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
n. Behandling av inkomna motioner
o. Övriga frågor.
p. Mötets avslutande och avtackningar.

11. Extra årsmöte

Styrelsen kan själv kalla till extra årsmöte eller ska göra detta om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver för att behandla frågor som inte kan vänta till nästa årsmöte och inte kan beslutas enbart av styrelsen. Det extra årsmötet får endast besluta i de frågor som framgår av den utsända kallelsen. Skriftlig kallelse till extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

12. Rösträtt

Varje närvarande person som har betalat medlemsavgift och har varit medlem i minst sex månader. Övriga medlemmar har endast rätt att yttra sig. Röstning genom ombud är inte tillåtet. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

13. Motioner

Medlem som önskar få en motion behandlad vid årsmötet skall lämna in motionen skriftligt till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

14. Firmateckning

Styrelsen utser 2 firmatecknare, förslagsvis verksamhetsledare plus kassör eller ordföranden.

15. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

16. Revisorer

För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en ersättare. Senast en månad före årsmötet ska styrelsen överlämna räkenskapshandlingar, förvaltningsberättelse och bokslut till revisorn. Revisorn skall efter fullgjord revision lämna en revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet till styrelsen. Den skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

17. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall ske genom två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring fodras en två tredjedels majoritet. 1

18. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning fodras en två tredjedels majoritet. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar fördelas enligt beslut av årsmötet.

Stockholm, april 2018
(JUSTERADE I APRIL 2018)