Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor


20 Aug 2013
I avhandlingen undersöktes våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige för första gången i ett brett befolkningsperspektiv.

– Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor är mer utsatta, berättar Cecilia Fernbrant, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Samma riskfaktorer men tre gånger fler
Bland kvinnor som blivit dödade eller avlidit till följd av våldsskador, var det nästan tre gånger fler dödsfall bland de utlandsfödda. Vid en jämförelse av fysiskt våld överhuvudtaget så var skillnaden mellan utlands- och svenskfödda mindre. Här var det ca 15 procent fler bland de utlandsfödda som utsatts för hot och våld under det senaste året i Sverige.
Dålig inkomst och social isolering i Sverige tillsammans med lägre jämställdhet i födelselandet var framträdande faktorer bland de utlandsfödda kvinnor som hade erfarenheter av våld.
– Riskfaktorerna var i princip desamma bland svenskfödda och utlandsfödda kvinnor, men de var oftare förekommande bland migranterna, säger Cecilia Fernbrant.
Könsrollerna utsätts för prövningar
I en annan del av avhandlingen intervjuades ett antal kvinnor födda i Irak. Resultaten visade att mötet med det svenska samhället kan leda till våld i en del relationer eftersom könsrollerna från ursprungslandet utsätts för prövningar. När även kvinnans man kommer från ett land med lägre jämställdhet kan hans ställning försvagas medan det för kvinnan tvärtom kan öppnas nya möjligheter i Sverige. Oftast handlade det i dessa fall om psykiskt våld, t.ex. trakasserier, medan fysiskt våld var mindre vanligt.
– Första mötet med Sverige kan innebära en stor krock. Det finns hos en del uppfattningen att kvinnor har för mycket rättigheter i Sverige, säger Cecilia Fernbrant.

Riktade insatser behövs
Det behövs både riktade insatser och mer forskning för att minska risken för att utlandsfödda kvinnor ska utsättas för våld, menar Cecilia Fernbrant. Det förstnämnda handlar t.ex. om att både kvinnor och män från andra länder behöver lära mer om det svenska samhället samt att fler kvinnor behöver stöd och uppmuntran för att våga berätta om sina erfarenheter av våld.
Studierna i avhandlingen bygger på Folkhälsoenkäten i Skåne och det svenska dödsorsaksregistret. Därtill har också kvinnor födda i Irak intervjuats och kvinnor födda i Thailand erbjudits att svara på en enkät.


Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 12 april 2013. Artikeln är publicerad på tidskriften Vetenskap & Hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där mer information finns om ämnet.


Källan: forskning.se

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se